Уважаеми колеги, IX Кристалографски симпозиум се отлага за есента на 2024Заповядайте на школата „III-та Школа по увод в праховата рентгенова дифракция“, 20-24 март 2023 г


О Б Щ О    С Ъ Б Р А Н И Е

На 17 май 2022 г. в 15.00 часа, в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107, зала N: 36 на Институт по Минералогия и кристалография „акад. Иван Костов“ (ИМК), се проведе общо събрание при следния 

ДНЕВЕН РЕД

1.      Отчет на Управителния съвет за дейността на БКД за 2021 г. 

2.      Отчет на Управителния съвет на БКД за периода 2018 - 2021 г. 

3.      Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. 

4.      Доклад на финансова комисия за периода 2018 - 2021 г..

5.      Вземане на решение за прекратяване на участие в инвестиционен/договорен фонд Райфайзен Асет Мениджмънт и прехвърляне на сумата от фонда по текущата разплащателна сметка на БКД.

6.      Вземане на решение по предложение на Управителния съвет до Общото събрание на БКД за изплащане на допълнително възнаграждение на ковчежника на БКД.

7.      Освобождаване на членовете на Управителния съвет. Определяне на броя и избор на членовете на Управителния съвет на БКД .

8.      Освобождаване и избор на Председател на сдружението БКД.

9.      Определяне размера на членски внос.

10.  Приемане на план за дейността на БКД за 2022-2025 г. 

На събранието бе избран следният нов Управителен съвет на дружеството:

Председател - President :
Доц. Даниела Карашанова – ИОМТ-БАН

Членове - Мembers:
Проф. Ваня Куртева – ИОХЦФ-БАН
Руси Русев – ИМК-БАН
Доц. Ирена Михайлова– ХТМУ
Илияна Христова- ИК –БАН
Проф. Даниела Ковачева – ИОНХ – БАН
Гл.ас. Биляна Георгиева – ИОМТ-БАН
Проф. Яна Цветанова - ИМК-БАН
Любен Михайлов – СУ ФХФ

 

PDF на поканата за Общото събрание свали от тук

Dear colleagues,
The registrations for the VIII-th Crystallographic Symposium (NCS-2021) are now open. The symposium will be held from 1-th to 4-th September 2021 near Varna. Please, simply follow the link for the VIII-th Crystallographic Symposium (NCS-2021) to learn everything you need to know about this conference and to register online.ПОКАНА 

Съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Проф. д-р Костадин Ангелов, дм Министър на здравеопазването на РБ, за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-31.01.2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. (т.2. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма) 

На 09 март 2021г. от 15:00ч. , дистанционно, в платформата ZOOM  ще се проведе 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

Адрес за  връзка: 

https://us02web.zoom.us/j/82939305717?pwd=WmMzUHBuRjBISlJKS2xKTHBTOTY5QT09 *

Дневен ред: 

1. Разглеждане и гласуване на ГФО-2020 на БКД.

 

Председател на БКД проф. Б. Шивачев

*Забележка: само  редовни членове на БКД, заплатили членски внос за  2020 г.  имат право на  глас. 

 


It is a pleasure to draw your attention to the next School of the European Crystallographic Association will be held in Budapest between 5 and 11 July 2020. This European Crystallographic School will be the 6th in the series (ECS6). Please find attached the information of the school about the topics, lecturers confirmed so far, the International Programme Committee, the Local Organising Committee, the programme, the venue, deadlines etc. It would be more than welcome if you advertise the school in your Association. “ 24 – 26.06.2019 https://ecs6.ecanews.org

Download more information here...
Заповядайте на школата по „Електронна микроскопия и нейните приложения в материалознанието“ 24 – 26.06.2019


Заповядайте на школата „II-ра Школа по увод в праховата рентгенова дифракция“, 19 – 21 юни 2019
The Crystallography Congress 2018 are honoured to welcome the members of the Bulgarian crystallographic society to the conference "4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTALLOGRAPHY & NOVEL MATERIALS", during November 19-20, 2018 in Bucharest, Romania.
See more.  


3-th to 5-th October 2018 at the University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, BulgariaОтчетно-изборно събрание

Уважаеми колеги и приятели,

На 17.03.2018г. (събота) от 11:00 часа в голямата заседателна зала на ИМК се проведе отчетно-изборно събрание на Българско Кристалографско Дружество (БКД)със следния дневен ред:

 • Отчет на дейността на УС на БКД;
 • Финансов отчет на УС;
 • Доклад на Контролната Комисия;
 • Избор на нов УС, Избор на Председател на БКД;
 • Избор на Кoнтролна Комисия;
 • Обсъждане на предложение за промяна на членски внос.

 • Резултатите от гласуването за нов УС:
 • 1.Борис Шивачев
 • 2.Даниела Карашанова
 • 3.Петър Цветков
 • 4.Огнян Петров
 • 5.Зара Черкезова-Желева
 • 6.Георги Авдеев
 • 7.Галина Генчева
 • 8.Ваня Куртева
 • 9.Ружа Харизанова

  Нов Председател на БКД: Борис Шивачев
  NCS2016 Speakers

  NCS2016: Program

  NCS2016:
  Manuscripts


  Countries work together to find solutions forCritical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME)

   

  By the 1st of May a new and innovative project  (Critical Raw Materials Under Extreme Conditions, CRM-EXTREME), supported by the COST Association and Horizon 2020, starts.

   The project, supervised by Maria Letizia Ruello (Italy), includes an multidisciplinary team of enterprise, scientists and technologists, which is composed by a network of 25 Countries (24 European + Israel), in particular Bulgaria is represented by Dr. Zara Petkova Cherkezova-Zheleva, Associated Professor at the Institute of Catalysis - Bulgarian Academy of Sciences.

  The project aims to find an innovative way to overcome the difficulties in the access to Critical Raw Materials (CRMs) that are expected to depress industrial sectors vital to Europe.

   CRM-EXTREME focuses in particular on the replacement of CRMs in high value alloys and metal-matrix composites used under extreme conditions of temperature, loading, friction, wear and, corrosion, in Energy, Transportation and Machinery manufacturing industries.

   The project lasts 4 years and with the goal to set up a network of expertise to define the state of knowledge and gaps in multi-scale modelling, synthesis, characterization, engineering design and recycling, that could find viable alternatives to CRMs and promote the industrial exploitation of substituted materials.

   Contact: Giovanna Cecchi

  Telephone: +39 071 220 4726

  Email: crm-extreme@univpm.it


  На 27 ноември 2014 година в ОКИ „Музей за история на София” бяха представени резултатите по проект „Проучване на състав, структура, свойства и начин на получаване на жълтите павета в София”.
  Проектът е разработен от инициативна група от членове на Сдружение „Българско кристалографско дружество” и експерти от Институт по минералогия и кристалография – БАН, Институт по физикохимия – БАН, Институт по Катализ – БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и Университет по архитектура, строителство и геодезия с финансовата подкрепа от Столична община по програма „Европа 2014“, приоритетна област „Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт”.
  Срещата беше открита от Светлана Ломева – член на координационния съвет на програма „Европа 2014“ и изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София. Доц. д-р Росица Николова – председател на Българско кристалографско дружество предаде резултатите от научните изследвания по проекта на д-р Надежда Кирова-Йовчева – директор на Музея за история на София, тъй като жълтите павета са културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство.
  В резултат от изпълнението на проекта са определени химичния и фазов състав на жълтите павета, термичното им поведение и връзката между термообработка, структура и свойства. Дадени са насоки за подбор на подходящи суровини и начини за бъдещо производство на „автентични“ павета.

  On November 27, 2014 in CCI "Museum of the History of Sofia" the results of the project "Study of composition, structure, properties and obtain yellow pavement in Sofia" were presented.
  The project was developed by an initiative group of members involving "Bulgarian crystallographic society" and experts from the Institute of Mineralogy and Crystallography - BAS, Institute of Physical Chemistry - BAS Institute of Catalysis - BAS, Institute of Information and Communication Technologies - BAS, Mining and Geology University "St. Ivan Rilski "and the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia, with the financial support of Sofia Municipality under the" Europe 2014 " program, "Promoting smart and sustainable urban development by strengthening innovative activities in the public sector, carried out in cooperation between citizens, public organizations and local authorities. "
  The meeting was opened by Svetlana Lomeva - member of the Coordination Council of "Europe 2014" and executive director of the Association for Development of Sofia. Assoc. Prof. Rositsa Nikolova - Chairman of the Bulgarian crystallographic society provided the results of the research project to Dr. Nadezhda Kirova-Iovcheva - Director of the Museum of History of Sofia as the yellow bricks are cultural values under the Law on Cultural heritage.
  As a result of the project chemical and phase composition of yellow brick are defined, thermal behavior and the relationship between heat treatment, structure and properties are etablished. Guidance is given on the selection of appropriate resources and methods for future production of "authentic" pavers.

  На 27.11.2014 година, четвъртък, от 11:00 в Музея за история на София ще бъдат представени резултатите по проект „Проучване на състав, структура, свойства и начин на получаване на жълтите павета в София”. Резултатите ще бъдат предадени на Музея за история на София, защото жълтите павета са културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство те трябва да бъдат изследвани, изучавани и всяка информация за техния състав, структура, свойства и начин на производство принадлежи на гражданите на София.
  Проектът е разработен от инициативна група от членове на Българско кристалографско дружество и експерти от водещи научни институции от България. Той е осъществен с финансовата подкрепа от Столична община по програма Европа 2014, приоритетна област: „Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт”.
  В осъществяване на изследванията и анализиране на резултатите участваха учени от институти на БАН (Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“, Институт по Катализ, Институт по информационни и комуникационни технологии), Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и Университет по архитектура, строителство и геодезия.

  Резултатите могат да се обобщят както следва:
  Определени са химичния и фазов състав на жълтите павета, както и термичното им поведение и връзката между термообработка, структура и свойства.
  Определена е връзката между температура на изпичане, процесите на окисление и редукция на железните оксиди и влиянието на тези процеси върху цвета и свойствата на жълтите павета.
  Направени са изводи за използваната технология за получаването на жълтите павета и за основните технологични параметри.
  Направени са изводи за възможните начини за производството на „автентични“ павета и са дадени насоки за избор на подходящи суровини за тяхното бъдещо производство.


  По случай на деня народните будителите, Председателите на „Пети национален Кристалографски симпозиум“ (NCS2014) и Българско Кристалографско Дружество (БКД) доц. д-р Ирена Михайлова и доц. д-р Росица П. Николова връчиха на  Професор д-р Митко Георгиев, Ректор на  ХТМУ – София, почетна грамота в знак на благодарност за подкрепата за  провеждане на традиционните Национални Кристалографски симпозиуми.  

  Professor Mitko Georgiev, Професор Митко Георгиев


  Уважаеми колеги,

  На 21.11.2014 г от 11.00 ч. в Столична община зала 2 ще се проведе Петото заседание за 2014 на Експертния съвет по наука, технологии и иновации при кмета на София, г-жа Йорданка Фъндъкова, където ще представим резултатите по проект:
  „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София”

  Каним всички, които имат интерес по темата да присъстват на това представяне.

  Росица Николова, председател на БКД


  V-th National Crystallographic Symposium (NCS2014),
  2014, University of Chemical Technology and Metallurgy,
  Sofia, Bulgaria

  NCS2014  Program

  Download program as pdf file

  Download the Books of abstracts and program pdf

  Flash version of the program 


  23rd Congress of the International Union of Crystallography (IUCr)
  5-12 August 2014. Montreal, Canada


  Уважаеми  членове на БКД,
  колеги, Госпожи и Господа

  във връзка с  отбелязването на 

  годината на кристалографията - IYCr 2014

  Управителният съвет на БКД

  има удоволствието да Ви покани на

  15 май  2014, от 11 ч. в ИМК-БАН

  на
  Лекции (семинар)

  1. “Трансмисионната електронна микроскопия в морфологичния и фазов анализ на съвременните материали
  лектор: доц. д-р Даниела Карашанова, ИОМТ-БАН.
  2. Представяне на апаратура за Електронна микроскопие и  препариране на ЕМ  проби, Медицинска Техника Инженеринг, (МТИ)
  3. “Индексиране по данни от рентгенови прахови дифрактграми ”
  лектор:
  доц. д-р Владислав Костов-Китин, ИМК-БАН.

  PDF покана


   

  International Union of Crystallography,
  Commission on Mathematical and Theoretical Crystallography
  a

  International school on fundamental crystallography:

  Introduction to International Tables for Crystallography,
  Vol. A: Space-group symmetry and
  Vol. A1Symmetry relations between space groups

  Gulechitza, Bulgaria, 30 September - 5 October 2013  Уважаеми колеги,

  Успешното провеждане на IV Национален Кристалографски Симпозиум (IV NCS) София 2012 е факт. С годините това събитие се превърна в привлекателно място за среща и изява на широк кръг специалисти в областта на материалознанието. Безспорно постижение е публикуването за трети пореден път на сборник с най-добрите трудове на този форум в престижното списание Bulgarian Chemical Communications (BCC). Това списание се реферира и е видимо в Internet пространството, което дава възможност за по-пълноценна изява на участниците. Сътрудничеството между Българското Кристалографско Дружество (БКД) като организатор на тези симпозиуми и ръководството на BCC като среда за отразяване на най-добрите им постижения и разработки е ползотворно, което се вижда от следните данни:
  1. За 2009 г. импакт-факторът на списанието е 0.156; за 2010 г. – 0.171; за 2011 – 0.283. Забелязаните цитати за периода от 2011 до 2013 г. без самоцитиранията (Scopus) са 80 като 14 от тях са от Сборника с материали от II NCS, проведен 2010 г. Сборникът е публикуван през 2011 г.
  2. h-индексът на BCC e 3 (Scopus), което означава, че поне 3 публикации от списанието са цитирани поне 3 пъти. Една от тях е „Crystallography online: Bilbao crystallographic server” с автори: Aroyo, M.I. , Perez-Mato, J.M., Orobengoa, D., Tasci, E., De La Flor, G., Kirov, A., отпечатана в горепосочения сборник и цитирана, оттогава, 9 пъти.
  Уверени сме в успеха на бъдещото сътрудничество!

  Уважаеми колеги,

  Обърнете внимание на този апел!

  Както припознавате кристалографските симпозиуми като подходящо събитие за вашите изяви, а Bulgarian Chemical Communications като среда за отразяване на вашите резултати и постижения, които след това са международно видими (важно за професионалните кариери на повечето от нас) така зачитайте и БКД като организатор на тези форуми.
  Българското Кристалографско Дружество се нуждае от членска маса!
  Срещу годишен членски внос (20 лева) Вие можете да участвате пълноценно в живота на дружеството и да получите допълнителни възможности като:
  1. Да участвате в управителните, организационните и контролните структури на БКД.
  2. Да участвате във всички форуми и мероприятия организирани от дружеството (симпозиуми, школи, семинари и т.н.т.) със значителни отстъпки в заплащането.
  3. Да публикувате професионалните си резултати в сборниците от тези мероприятия, организирани от БКД в престижно списание, каквото е Bulgarian Chemical Communications.

  Благодарим за разбирането!

  Управителен съвет на БКД

  Юни, 2013 г.


  Годишен отчет за 2010 на Българско Кристалографско Дружество.

   

    

 • 2012 Symposia

  www.infolab-bg.com

   

  http://www.elta90.com/

   

  http://www.gravelita.com/